Wij verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van u. Maar om ons werk goed te kunnen doen kunnen we ook niet zonder. Bijvoorbeeld om u goed te kunnen helpen of simpelweg om een factuur te sturen. Wij verwerken dus persoonsgegevens, en dat doen we zorgvuldig. Om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Bergerweg Occasions

Economiestraat 14

6135 KV Sittard

Tel.: 046-4584283

e-mail: info@bergerwegoccasions.nl

Kvk nummer:  14049060

Het gebruik van persoonsgegevens door Bergerweg Occasions

Bergerweg Occasions verkrijgt persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon.

Persoonsgegevens

Bergerweg Occasions verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • BTW-nummer (in geval van intracomunautaire leveringen)

 • Inhoud van communicatie / correspondentie (mail)

 • Factuurnummer en klantnumme

Doeleinden

 • Bergerweg Occasions verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het klantenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen,

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen;

 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);
   

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met u hebben, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat Bergerweg Occasions  hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;

 • De bescherming van onze financiële belangen;

 • De verbetering van onze diensten;

 • Beveiliging en het beheer van onze systemen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk aan u worden gevraagd. 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan Bergerweg Occasions persoonsgegevens uitwisselen. Bergerweg Occasions kan voor de eerder genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen en (rijks)overheden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de eerder genoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Bergerweg Occasions aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Bergerweg Occasions zal uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

In principe worden uw gegevens niet opgeslagen buiten de Europees Economische Ruimte (EER). Wij maken gebruik van cloudopslag met servers binnen de EU en ook onze IT-leveranciers maken gebruik van opslag binnen de EU.

Wel kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Bergerweg Occasions zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Gegevens bewaren wij 7 jaar omdat Bergerweg Occasions zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Bergerweg Occasions passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo slaan wij uw gegevens zoveel mogelijk op één beveiligde locatie op en maken wij uitsluitend gebruik van IT-diensten van partijen die gecertificeerd zijn (bijvoorbeeld ISO27001) en hun data opslaan binnen de EU. Van deze gegevens worden back-ups gemaakt zodat uw informatie niet verloren gaat.

Profilering 

Wij combineren de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende online bronnen zoals de website en sociale media, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

 Cookies

Op onze website www.bergerwegoccasions.nl worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

 Uw rechten

Jij hebt het recht om Bergerweg Occasions een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Bergerweg Occasions verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Bergerweg Occasions

Economiestraat 14

6135 KV Sittard

Telefoon: 046-4584283

e-mail: info@bergerwegoccasions.nl 

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek, te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. 

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bergerweg Occasions, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Bergerweg Occasions kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.